Συλλογική προσπάθεια

Αγαπητοί συγχωριανοί, μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε τις διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθή- σαμε να αναδείξουμε τα προβλή- ματα του χωριού μας, να εστι- άσουμε και να επιδιώξουμε τις λύσεις τους, σε συνεργασία όλων των μελών μας, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Η αγάπη για το χωριό μας ήταν η κινητήριος δύναμη για την συμμετοχή μας, προσφέροντας ανιδιοτελώς όσο μπορούμε πε- ρισσότερο στόν τόπο μας. Αγάπη που μας ανταποδίδουν όλοι οι συγχωριανοί μας, που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Το απερχόμενο Δ.Σ. απευθυ- νόμενο σε όλους τους Παλαιο- ξαρίτες, κυρίως στους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την ενεργή συμμετοχή και την στήριξη των δράσεων και των εκδηλώ- σεων της Ένωσής μας ιδιαίτερα σε μία δύσκολη περίοδο λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν. Σε λίγες μέρες θα πραγματοποι- ηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση, η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων συγχωρι- ανών κρίνεται απαραίτητη αφού οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για τον Σύλλογο μας. Γιατί με την συμμετοχή, τις ιδέες και τις προτάσεις σας θα συμβάλ- λεται στην αναβάθμιση και την βελτίωση της λειτουργίας του Συλλόγου. Θα μπουν οι βάσεις που χρειάζονται για να πάμε ένα βήμα ακόμη πιο μπροστά, για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το Σύλλογο και το Χωριό μας για να θέσουμε νέους στόχους και νέες προοπτικές. Το χωριό όπως και η Ένωση μας ανήκει σε όλους τους Παλαι- οξαρίτες. Ίσως τώρα ήρθε η ώρα της ανανέωσης. Όσο το δυνατόν περισσότεροι συμμετέχουν στις εκλογές θα προσφέρουμε ακό- μη περισσότερο στο χωριό μας, που τόσο αγαπάμε και θα δοθεί δύναμη στα μέλη του νέου Διοικη- τικού Συμβουλίου να εργαστούν με περισσότερη θέληση για ένα καλύτερο και πιο εποικοδομητικό μέλλον. Οι εκλογές αυτές είναι πολύ σημαντικές για την συνέχεια. Πρέπει όλοι μας αυθόρμητα κι όχι με παρακάλια να ανταποκριθούμε θέτωντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και με την βήθεια όλων μας να προχωρήσει ο Σύλλογος ακόμη καλύτερα, με ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Γι’ αυτό σας καλούμε να ξεπε- ράσετε τους όποιους δισταγμούς έχετε και να δώσετε δυναμικό παρόν. Έχουμε όλοι μας χρέος απέναντι στην ιστορία και σ’ όλους αυτούς που ξεκίνησαν αυτό το όμορφο ταξίδι στο χρόνο για το καλό του Παλαιοξαρίου. Σας περιμένουμε να συνεχί- σουμε το ταξίδι μαζί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ